Ros’niyom Silom Complex

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  Iberry Homemade Co.,Ltd.

 • สถานที่

  Silom Complex

 • ที่ตั้ง

  191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • พื้นที่

  152.28 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ