Laem Chareon Seafood The Mall Ngamwongwan

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของ

  บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จํากัด

 • สถานที่

  The Mall Ngamwongwan

 • ที่ตั้ง

  30/39-50 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบาลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ