Kub Kao Kub Pla La Villa Aree

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  Iberry Homemade Co.,Ltd.

 • สถานที่

  La Villa Aree

 • ที่ตั้ง

  ลา วิลล่า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

 • พื้นที่

  175.4 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ