Ichitan Group Office

Project Info

 • Category

  สำนักงาน

 • เจ้าของโครงการ

  Ichitan Group Public Company Limited

 • สถานที่

  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

 • ที่ตั้ง

  2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 • พื้นที่

  760 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ