Tesco Lotus Express Chiangrai

Project Info

  • Category

    ศูนย์การค้า

  • ที่อยู่

    จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตงาน

  • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
  • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ