Starbucks Portochino

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 • สถานที่

  Porto Chino Shopping Mall

 • ที่ตั้ง

  ขาออก กม. 25 ถนนพระรามที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

 • พื้นที่

  -

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ