S.Diamond Central World

Project Info

 • Category

  ร้านค้า

 • สถานที่

  Central World

 • ที่ตั้ง

  999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • พื้นที่

  76.65 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ