Rongsi Pochana Nang Linechee

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  Iberry Homemade Co.,Ltd.

 • สถานที่

  Nang Linchee

 • ที่ตั้ง

  59 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 • พื้นที่

  262.88 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ