McDonald’s (Drive Thru) Esso Rayong

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • ที่ตั้ง

  1/99 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

 • พื้นที่

  -

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท แมคไทย จำกัด

 • สถานที่

  -

 • ระยะเวลาให้บริการ

  -

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ