McDonald’s Bangsan

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท แมคไทย จำกัด

 • สถานที่

  วงเวียนบางแสน

 • ที่ตั้ง

  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 • พื้นที่

  326 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ