KFC The Mall Thapra

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 • สถานที่

  The Mall Thapra

 • ที่ตั้ง

  99 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระตัดใหม่) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

 • พื้นที่

  -

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ