Food Legends By MBK The Nine Center Tiwanon

Project Info

 • Category

  ศูนย์การค้า

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 • สถานที่

  The Nine Center Tiwanon

 • ที่ตั้ง

  99 99 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 • พื้นที่

  2,973.4 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ