CRC Community Mall

Project Info

  • Category

    ศูนย์การค้า

ขอบเขตงาน

  • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
  • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ