4 Nologue Work Place Office

Project Info

  • Category

    สำนักงาน

  • ที่อยู่

    ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ขอบเขตงาน

  • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
  • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ