อาคารโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (OPD)

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • สถานที่

  โรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ