Astive Outing 2019 @ Srinagarind Dam

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาปี 2562ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยจัดกิจกรรมไปเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ทำการผลิตกระแสไฟฟ้า รับฟังบรรยายเกี่ยวกับเขื่อนศรีนครินทร์ และได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ได้แก่ ปลูกต้นไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณริมชายหาดของเขื่อนฯ ในการสัมมนาครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับที่มาของพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของไฟฟ้า