ออกแบบ

งานออกแบบและคำนวณ (Design and Estimation)

รับผิดชอบดำเนินงานออกแบบและคำนวณ เพื่องานขออนุญาตและก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และระบบประกอบแบบตกแต่งภายใน สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารควบคุมชนิดต่างๆ และอาคารพักอาศัยทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานระบบดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งคิดประมาณค่าติดตั้งงานระบบต่างๆ