งานระบบ

งานวิศวกรรมระบบต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายการดำเนินงาน

1. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication System)

 • ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
 • ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Telephone & Communication System)
 • ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
 • ระบบเสาอากาศทีวีรวม (Master Anttennas Television System)
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television System)
 • ระบบเสียงและทัศนูปกรณ์ (Public Addressible System)
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน (Lightning Protection & Grounding System)

2. ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง (Sanitary, Plumbing & Fire Protection System)

 • ระบบน้ำประปา (Cold Water System)
 • ระบบระบายน้ำเสีย (Drainage System)
 • ระบบระบายน้ำฝน (Storm Drain System)
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System)
 • ระบบน้ำดับเพลิง (Fire Protection System)
 • ระบบน้ำร้อนและไอน้ำ (Hot Water & Steam Boiler System)
 • ระบบ LPG (LPG Gas System)
 • ระบบสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)

3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning & Ventilation System)

 • ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)
 • ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)