งานวางผังโครงการ

รับผิดชอบวางผังโครงการและการจัดทำแผนแม่บทต่างๆ สำหรับงานสาธารณูปโภคชุมชน เช่น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เป็นต้น

img_service3