วางผัง

งานวางผังโครงการ (Planning Project)

รับผิดชอบวางผังโครงการและการจัดทำแผนแม่บทต่างๆ สำหรับงานสาธารณูปโภค เช่น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น